Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www-test.esri.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.ESRI.PL

DEFINICJE
1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych wybranych przez Usługobiorcę w procesie Rejestracji, konieczny do autoryzacji Usługobiorcy podczas logowania do Konta w Serwisie.
2. Konto – miejsce w Serwisie dostępne dla konkretnego Usługobiorcy na stronie www.support.esri.pl po dokonaniu Rejestracji, pozwalające na korzystanie z usług określonych regulaminem Serwis Oprogramowania Esri.
3. Login – e-mail Usługobiorcy, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji.
4. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Esri.pl, który określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z tych usług przez Usługobiorców.
5. Rejestracja – dobrowolna czynność Usługobiorcy, polegająca na utworzeniu Konta w Serwisie. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
6. Serwis – strony internetowe należące do Esri Polska znajdujące się w domenie www-test.esri.pl.
7. Usługa – nieodpłatna i dobrowolna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, na zasadach określonych w Regulaminie.
8. Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
9. Usługodawca – „Esri Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-736) Plac Konesera 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140787, NIP: 5221022327, REGON: 0111845140, o kapitale zakładowym 50 000 zł, posługująca się adresem e-mail: .

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę Usług na rzecz Usługobiorcy.
2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin można pobrać tutaj.
3. Serwis dostępny jest dla każdego Usługobiorcy, który posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi prowadzenia i dostępu do Konta jest możliwe wyłącznie w przypadku dokonania Rejestracji. Korzystanie z Usług: prowadzenia i dostępu do Konta, rejestracji na szkolenie, rejestracji na wydarzenie, złożenie zamówienia, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wymaga posiadania przez Usługobiorcę konta poczty elektronicznej.
5. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. W przypadku Usług: rejestracji na szkolenie, rejestracji na wydarzenie Usługobiorca poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Powyższe czynności są dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z ww. Usług.
6. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
7. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu i świadczenia Usług, Usługobiorca powinien dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach (np. Mozilla Firefox 3.0), obsługującą technologię „cookies”. Zakres korzystania przez Usługodawcę z plików „cookies” określa Polityka Plików „Cookies”, dostępna tutaj.
8. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Usługami oferowanymi w Serwisie są:
a. dostęp do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie (możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów: tekstów, zdjęć, grafik, danych, baza wiedzy itd., zamieszczanych w Serwisie, a także pobierania aktualizacji, udostępnianych nieodpłatnie przez Usługodawcę);
b. prowadzenie i dostęp do Konta;
c. rejestracja na szkolenie organizowane przez Esri Polska;
d. rejestracja na wydarzenie organizowane przez Esri Polska;
e. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
f. składanie zamówień na produkty dystrybuowane przez Esri Polska.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez:
a. w odniesieniu do Usługi dostępu do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie – wejście Usługobiorcy na stronę Serwisu;
b. w odniesieniu do Usługi prowadzenia i dostępu do Konta – dokonanie Rejestracji;
c. w odniesieniu do Usługi rejestracji na szkolenie – wypełnienie formularza rejestracji na szkolenie, zaznaczenie wymaganych pól i kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”);
d. w odniesieniu do Usługi rejestracji na wydarzenie – wypełnienie formularza rejestracji na wydarzenie, zaznaczenie wymaganych pól i kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”);
e. w odniesieniu do Usługi przesyłania informacji handlowych – wypełnienie stosownego formularza, wyrażenie dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”, „Zamawiam”);
f. w odniesieniu do Usługi składania zamówień – wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wymaganych pól i kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”, „Zamawiam”).
2. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Usługobiorcę jego danych osobowych. Zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka Prywatności Esri Polska sp. z o.o., dostępna tutaj.
3. Usługobiorca zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może dysponować, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w ramach Serwisu w normalnym toku czynności nie narusza praw osób trzecich.

[Dostęp do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie] 4. Świadczenie Usługi dostępu do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie nie wymaga Rejestracji.
5. Usługa, o której mowa powyżej świadczona jest przez okres dostępu Usługobiorcy do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie.

[Prowadzenie i dostęp do Konta] 6. Świadczenie Usługi wymaga Rejestracji.
7. Rejestracja dokonywana jest przez Usługobiorcę poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.support.esri.pl, zaznaczenie wymaganych pól oraz kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”, „Załóż konto”). Po dokonaniu powyższego na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail) przesłane zostanie potwierdzenie dokonania rejestracji oraz link aktywacyjny w celu potwierdzenia poprawności adresu e-mail.
8. Do korzystania z Usługi uprawniony jest wyłącznie Usługobiorca, którego dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym w trakcie Rejestracji. Zabronione jest korzystanie przez Usługobiorcę z Kont innych Usługobiorców, a także udostępnianie własnego Konta innym Usługobiorcom lub innym osobom trzecim.
9. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu oraz Hasła.
10. Każdorazowe logowanie się przez Usługobiorcę do Konta wymaga podania Loginu oraz Hasła.
11. Login musi stanowić aktywny adres e-mail, do korzystania z którego Usługobiorca jest uprawniony.
12. Hasło musi składać się co najmniej z 6 znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych.
13. Usługobiorca może dokonać zmiany hasła z poziomu Konta lub za pomocą funkcjonalności „Przypomnij hasło” dostępnej na stronie logowania do Konta.
14. Konto posiada następujące funkcjonalności:
a. zarządzanie Kontem;
b. świadczenie usług określonych w regulaminie Serwisu Oprogramowania Esri, dostępnym tutaj.
15. Usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma prawo żądać usunięcia Konta w dowolnym czasie. Żądanie usunięcia Konta Usługobiorca może zgłosić drogą mailową na adres e-mail Usługodawcy. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta (zakresu świadczonej usługi) w szczególności:
a. w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
b. w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Konta w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub regulaminem Serwis Oprogramowania Esri.
17. O zamiarze zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, przesyłając Usługobiorcy wiadomość e-mail na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta lub wskazany w ramach późniejszej aktualizacji danych Usługobiorcy.
18. W przypadku, gdy powodem zawieszenia lub ograniczenia funkcjonalności Konta jest korzystanie z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta może nastąpić na wniosek Usługobiorcy, wyłącznie po uprzednim zaprzestaniu przez Usługobiorcę takich działań oraz usunięciu skutków takich działań w zakresie i w sposób wskazany przez Usługodawcę.

[Rejestracja na szkolenie realizowane przez Esri Polska] 19. W celu rejestracji na szkolenie organizowane przez Esri Polska, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracji na szkolenie, zaznaczyć wymagane pola i kliknąć przycisk akceptacji (np. „Wyślij”);
20. W ramach świadczonej Usługi Esri Polska może przesyłać na podany przez Usługobiorcę adres e-mail:
a. informacje o zmianie terminu szkolenia,
b. powiadomienia o odwołaniu szkolenia,
c. certyfikatu uczestnictwa,
d. dodatkowe materiały szkoleniowe.
21. Umowa o świadczenie Usługi wygasa z chwilą jej wykonania.
22. Zasady realizacji umowy dot. uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Esri Polska określa Regulamin uczestnictwa w autoryzowanych szkoleniach Esri Polska, dostępny tutaj.

[Rejestracja na wydarzenie realizowane przez Esri Polska] 23. W celu rejestracji na wydarzenie organizowane przez Esri Polska, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracji na wydarzenie, zaznaczyć wymagane pola i kliknąć przycisk akceptacji (np. „Wyślij”);
24. W ramach świadczonej Usługi Esri Polska może przesyłać na podany przez Usługobiorcę adres e-mail:
a. agendę wydarzenia,
b. informację o kosztach udziału,
c. informację o noclegu/transporcie,
d. informację o wydarzeniach towarzyszących (np. gość specjalny),
e. Informacje o zmianie terminu wydarzenia,
f. powiadomienia o odwołaniu wydarzenia,
g. certyfikat uczestnictwa.
25. Umowa o świadczenie Usługi wygasa z chwilą jej wykonania.
26. Zasady realizacji umowy dot. uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Esri Polska określa odnośny regulamin wydarzenia.

[Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną] 27. W celu zamówienia przesyłania przez Esri Polska informacji handlowych drogą elektroniczną, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz, wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i kliknąć przycisk akceptacji (np. „Wyślij”, „Zamawiam”).
28. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W tym celu Usługobiorca powinien skierować wiadomość e-mail do Esri Polska, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

[Składanie Zamówień na Produkty] 29. W celu złożenia zamówienia na produkt dystrybuowany przez Esri Polska, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz, zaznaczyć wymagane pola i kliknąć w przycisk akceptacji (np. „Wyślij” , „Zamawiam”).
30. W ramach świadczonej Usługi Esri Polska może przesyłać na podany przez Usługobiorcę adres e-mail:
a. potwierdzenie przyjęcia zamówienia,
b. informacje związane z realizacją zamówienia, w tym brakiem dostępności produktu,
c. kod rejestracyjny wymagany do zarejestrowania licencji programu.
31. Umowa o świadczenie Usługi wygasa z chwilą jej wykonania.
32. Zasady realizacji umowy dot. sprzedaży produktów dystrybuowanych przez Esri Polska określa Regulamin Sprzedaży Internetowej, dostępny tutaj.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY I USŁUGODAWCY
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający Regulamin, a także dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
4. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.
5. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu elektronicznego poprzez wysłanie wiadomości na e-mail Usługodawcy. W przypadku zaniechania poinformowania Usługodawcy o zmianie adresu elektronicznego uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących konsumentów.
6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
a. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu do Konta oraz ujawnianie danych osobowych;
b. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
c. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.
7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Usługobiorcy z tytułu świadczenia Usług, niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności, ograniczona jest wyłącznie do szkód rzeczywiście poniesionych przez Usługobiorcę (damnum emergens).
8. Usługodawca zastrzega, że wszelkie zawarte w Serwisie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści są przygotowywanie z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych ani za skutki ich zastosowania.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące Usług Usługobiorca może składać na e-mail Usługodawcy (). Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Usługobiorcy, e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
2. O ile bezwzględnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.
4. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej skierowanej na e-mail podany przy składaniu reklamacji.

ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowy o świadczenie Usług wygasają (ulegają rozwiązaniu) zgodnie z ich opisami w części WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.
2. Usługobiorcom będącym konsumentami, tj. osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej.
3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi konsument może wykorzystać poniższy wzór:

…………………, data ……………
……………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta
………………………………………
Adres zamieszkania
Esri Polska sp. z o.o.
Dział Administracji Sprzedaży
Plac Konesera 9
03-736 Warszawa

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja, niżej podpisany/a ………………….. informuję o moim odstąpieniu od umowy …………………… zawartej dnia ……………….

……………………………………..
czytelny podpis konsumenta

4. Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU
1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, w szczególności:
a. gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – w podanym zakresie;
b. w przypadku zmiany sposobu świadczenia Usług;
c. w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.
2. Usługobiorcy zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu z 30-dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany poprzez umieszczenie wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej stronie Serwisu przez okres co najmniej 30 dni oraz poprzez wysłanie w podanym terminie wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Usługobiorcy mają prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym powyżej, Usługobiorcy będą związani postanowieniami zmienionego Regulaminu.
4. Usługobiorca będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może uzyskać dostęp do tych procedur kontaktując się z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów, organizacjami społecznymi, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkimi Inspektorami Inspekcji Handlowej oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami, sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z Regulaminem jest sąd właściwy dla siedziby Esri Polska.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
7. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W odniesieniu do Usług, w przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z treścią regulaminów w nim wskazanych, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.
8. Regulamin wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 r.
9. Ostatnia zmiana Regulaminu: 25 maja 2018 r.

DANE KONTAKTOWE USŁUGODAWCY
Adres: Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa
KRS 0000140787
NIP 522-10-22-327
tel. (+48 ) 22 749 87 00
e-mail: